TworzymyGłos Regionu

Konkurs na urzędnika

POSiR Góra poszukuje pracownika

Sobota, 16 listopada 2019 o 00:01, autor: 0 702
Konkurs na urzędnika

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze, ul. Szkolna 2a, 56-200 Góra ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora. W ogłoszeniu podano kto może przystąpić do konkursu, jakie są wymagania, co będzie należało do zadań nowozatrudnionego.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 • Posiada wykształcenie co najmniej średnie.
 • Posiada łącznie co najmniej 10 letni staż pracy.
 • Posiada umiejętność samodoskonalenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
 • Posiada umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowania.
 • Posiada umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.

Wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw : Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych , ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel,

Do zadań zatrudnionej osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • prawidłowe, zgodne z przepisami, wymaganiami sanitarnymi, budowlanymi oraz przeciwpożarowymi bieżące prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń POSiR wraz z terenem ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego,
 • podejmowanie niezbędnych działań zapewniających zgodną z przepisami eksploatację obiektów i urządzeń POSiR wraz z terenem,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem wynikającym z ustawy dotyczącej zamówień publicznych, dokonywanie zamówień, przygotowywanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, a w szczególności do prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy,
 • zaopatrywanie POSiR w materiały i sprzęt niezbędny do remontów, napraw, konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń POSiR wraz z terenem z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych,
 • opracowywanie harmonogramów korzystania z obiektów,
 • przygotowywanie analiz i sprawozdań funkcjonowania obiektów,
 • przygotowanie ofert reklamowych mających na celu zachęcanie klientów do korzystania z oferty POSiR ,
 • współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie opieki lekarskiej dla potrzeb sportu i rekreacji,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i zasad funkcjonowania jednostki budżetowej

Informacje dodatkowe :
Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony;
 • Praca wykonywana w biurze i w terenie
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kserokopia dowodu osobistego,
 • Kopie dyplomu ukończenia szkoły, świadectw pracy oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień,
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, że korzysta z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
 • W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.), kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin składania dokumentów
Ofertę w kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze należy składać osobiście w Ośrodku lub przesłać drogą pocztową na adres Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze, ul. Szkolna 2a, 56-200 Góra w terminie do dnia 28.11.2019 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Ośrodka po dniu 28 Listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

p.o. Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze
mgr inż. Dariusz Wołowicz

(Źródło: Powiat Górowski)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.